ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา

 • คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 • ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ดร.วิรไท สันติประภพ

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ศาตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   

 • คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

  ประธานอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 • คุณชาติศิริ โสภณพณิช

  กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 • Professor Stephane Garelli

  Founder, IMD World Competitiveness Center, International Institute for Management Development

 • คุณสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

  ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

  ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

 • คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

  ประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์

  ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

 • คุณธีรพงศ์ จันศิริ

  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)