ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ

 • คุณธีรนันท์ ศรีหงส์

  ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA      

  ประธาน TMA Center for Competitiveness

 • คุณนิธิ ภัทรโชค

  รองประธาน TMA Center for Competitiveness

  ประธานกรรมการ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

 • รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • คุณบรรณ เกษมทรัพย์

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

 • ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 • คุณสุริยนต์ ตู้จินดา

  ที่ปรึกษา President office บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

 • คุณประวิช สุขุม

  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 • คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์
  กรรมการบริหาร
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย