ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ทีมงาน

 • คุณพรกนก วิภูษณวรรณ
  ผู้อำนวยการ
  ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถ
  ในการแข่งขัน
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • คุณกฤษณะ บุญยะชัย
  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • คุณนุสติ คณีกุล

  ผู้จัดการอาวุโส
  ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถ
  ในการแข่งขัน
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 • คุณวิทยา วงศ์หล่อ
  ผู้จัดการ
  ฝ่ายสื่อสารการตลาดและสื่อสารองค์กร
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • คุณทิพย์รวี จันทศร

  ผู้ประสานงานโครงการ
  ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถ
  ในการแข่งขัน
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย