ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา

 • คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 • ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 • ดร.วิรไท สันติประภพ

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

  เลขาธิการ
  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
  และสังคมแห่งชาติ

 • Professor Stephane Garelli
  Founder
  IMD World Competitiveness Center, International Institute for Management Development
 • คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
  ประธานกรรมการหอการค้าไทย
  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • คุณชาติศิริ โสภณพณิช

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  และกรรมการบริหาร
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)