ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ

 • คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช

  ประธานกรรมการ

  ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

  ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 • คุณนิธิ ภัทรโชค

  รองประธานกรรมการ
  ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถ
  ในการแข่งขัน
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

  President

  ธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

 • รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

  อธิการบดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • คุณบรรณ เกษมทรัพย์

  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด

 • ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานการตลาด
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • คุณสุริยนต์ ตู้จินดา
  ผู้อำนวยการฝ่าย
  Steel and Home Improvement
  บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • คุณวรรณวีรา รัชฎาวงศ์
  กรรมการบริหาร
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • คุณพรกนก วิภูษณวรรณ

  ผู้อำนวยการ
  ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถ
  ในการแข่งขัน
  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย