กิจกรรม

Presentation DownloadConsultative Forum on Digital Competitiveness 2018
27 มีนาคม 2561

 

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน Digital ของประเทศไทย

ในปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก และของประเทศได้พัฒนามาสู่ยุคที่ดิจิทัลเป็นสมรรถนะหลักใหม่ในการสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเริ่มมีการนำการพัฒนาดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเริ่มมีการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness) โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ซึ่งผลการจัดอันดับในปี ค.ศ. 2017 ประเทศไทยถูกจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล อยู่ในอันดับที่ 41 ของโลก จากทั้งหมด 63 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 11 ของเอเชีย ซึ่งประเทศไทยยังมีโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ในทุกมิติ

 

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อันจะแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุม “Consultative Forum on Digital Competitiveness 2018” เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสาร และหารือแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย ระหว่างผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนกับผู้บริหารของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 

 

 

Download

 

Consultative Forum on Digital Competitiveness 2018 by Pichet Durongkaveroj, Ph.D.

https://drive.google.com/open?id=1ISSgosqMO08vBP8LWbLSkfoHRlaPrSs5

 

สรุปข้อมูลการประชุม Consultative Forum on Digital Competitiveness 2018

https://drive.google.com/open?id=1nmqVQVK7ePiEy5_gJUXxgZhYknc9W8ZX

 

สดช_ONDE - Thailand Digital Competitiveness

https://drive.google.com/open?id=1d7EqwTMKJeacjYE7FGz-lL_cD2PK9BKn

 

RoomA_Digital Infrastructure

https://drive.google.com/open?id=1LAefLujI-BUADbkjmsrAy56dpV4eMjQZ

 

RoomB_การเพิ่มขีดความรู้ความสามารถของบุคลากร

https://drive.google.com/open?id=16nv4hUaHvx85qNpP0hCokyX_mhT1GqyI

 

RoomC_กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกฎระเบียบที่เอื้อต่อกำรพัฒนำด้ำนดิจิทัล

https://drive.google.com/open?id=1bYD-oiwlfiVfIQbuaOGuxJr-JLC_Eqrh

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง