กิจกรรม

Executive Forum on Competitiveness 2017
14 มีนาคม 2560

Executive Forum on Competitiveness 2017

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (กพข.) ได้จัดการสัมมนา Executive Forum on Competitiveness เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบันต่างๆ ได้แก่ IMD WEF และธนาคารโลก รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยมีผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าทีมภาคเอกชนกลุ่มพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และรองประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA คุณพรกนก วิภูษณวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาสำนักงาน กพร. และคุณสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สศช. โดยมีผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง