กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Thailand Major Events Roadmap”
15 กันยายน 2560

การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปสู่การพัฒนา Thailand Major Events Roadmap ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องต่อไป

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง