กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการThailand towards Smart Logistics ครั้งที่ 1
15 กันยายน 2560

สำหรับการประชุม “Thailand towards Smart Logistics” มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยในอนาคต รวมไปถึงร่วมกันจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน โดยผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาเป็นกรอบในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง