Thailand Competitiveness Enhancement Program

โครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program เกิดขึ้นจากความริเริ่มของ TMA ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกิดจากการที่ TMA มีส่วนร่วมในฐานะ Partner Institute กับ IMD World Competitiveness Center ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประกอบกับการติดตามและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย รวมถึงโอกาสและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มาเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการโดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2552 และได้มีการจัดตั้ง TMA Center for Competitiveness ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการประสานและขับเคลื่อนโครงการ

Thailand Competitiveness Enhancement Program Framework 
 

ยุทธศาสตร์และแผนงานของโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันต่างๆ กว่า 300 องค์กรในการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ TMA จัดขึ้น ซึ่งได้มีการระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ (Growth Drivers) และปัจจัยพื้นฐาน (Foundations for Growth) ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ และได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ

ผลจากการดำเนินโครงการได้ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ปรับมาตรฐานอาชีพยุค Disruptive Technology

การจัดทำมาตรฐานอาชีพควรปรับให้ทันต่อปัจจุบัน มีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพรองรับอาชีพใหม่ๆ พัฒนาสมรรถนะของกำลังคน ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

 

Thailand Competitiveness Conference 2019

Thailand Competitiveness Conference 2019 : Rethinking the Future classic copy cartier watches

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Crystal Hall , The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel Bangkok

276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ. รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310