Thailand Competitiveness Enhancement Program

โครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program เกิดขึ้นจากความริเริ่มของ TMA ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกิดจากการที่ TMA มีส่วนร่วมในฐานะ Partner Institute กับ IMD World Competitiveness Center ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประกอบกับการติดตามและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย รวมถึงโอกาสและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มาเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการโดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2552 และได้มีการจัดตั้ง TMA Center for Competitiveness ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการประสานและขับเคลื่อนโครงการ

Thailand Competitiveness Enhancement Program Framework

ยุทธศาสตร์และแผนงานของโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันต่างๆ กว่า 300 องค์กรในการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ TMA จัดขึ้น ซึ่งได้มีการระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ (Growth Drivers) และปัจจัยพื้นฐาน (Foundations for Growth) ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ และได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ

ผลจากการดำเนินโครงการได้ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สภาพัฒน์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 'TPMAP'

19 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการนำระบบบริหารการจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP) ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ รวม 11 หน่วยงาน เพื่อยกระดับการให้บริการสวัสดิการภาครัฐให้เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงได้ถูกตัว

276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ. รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310