Thailand Competitiveness Enhancement Program

โครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program เกิดขึ้นจากความริเริ่มของ TMA ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกิดจากการที่ TMA มีส่วนร่วมในฐานะ Partner Institute กับ IMD World Competitiveness Center ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประกอบกับการติดตามและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย รวมถึงโอกาสและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มาเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการโดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2552 และได้มีการจัดตั้ง TMA Center for Competitiveness ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการประสานและขับเคลื่อนโครงการ

Thailand Competitiveness Enhancement Program Framework

ยุทธศาสตร์และแผนงานของโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันต่างๆ กว่า 300 องค์กรในการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ TMA จัดขึ้น ซึ่งได้มีการระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ (Growth Drivers) และปัจจัยพื้นฐาน (Foundations for Growth) ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ และได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ

ผลจากการดำเนินโครงการได้ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

อันดับคุ้มครองรายย่อยไทยดีขึ้น

ธนาคารโลกประเมินความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยในรอบปี 2561 อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากปี ที่ผ่านมาอย่างก้าวกระโดด จากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับที่ 46 มาเป็นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ ทั่วโลก และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากบรูไน อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ

276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ. รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310