Thailand Competitiveness Enhancement Program

โครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program เกิดขึ้นจากความริเริ่มของ TMA ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกิดจากการที่ TMA มีส่วนร่วมในฐานะ Partner Institute กับ IMD World Competitiveness Center ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประกอบกับการติดตามและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย รวมถึงโอกาสและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มาเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการโดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2552 และได้มีการจัดตั้ง TMA Center for Competitiveness ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการประสานและขับเคลื่อนโครงการ

Thailand Competitiveness Enhancement Program Framework

ยุทธศาสตร์และแผนงานของโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันต่างๆ กว่า 300 องค์กรในการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ TMA จัดขึ้น ซึ่งได้มีการระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ (Growth Drivers) และปัจจัยพื้นฐาน (Foundations for Growth) ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ และได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ

ผลจากการดำเนินโครงการได้ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

'ทีเอ็มเอ'เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ มุ่งยกระดับขีดความสามารถยุคดิจิทัล

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไอเอ็มดี ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคปัจจุบัน และเปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเทคโนโลยีที่ส่งผล กระทบต่อรัฐบาลและภาคธุรกิจ

          ดร.ไซม่อน แย็กเกอร์ Head of Section Growth and Competition Policy Federal Department of Economic Affairs เปิดเผยว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำคัญถึงการปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล โดยได้ผลักดันนโยบาย Digital Switzerland ตั้งแต่เมื่อปี 2555

276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ. รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310