Thailand Competitiveness Enhancement Program

โครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program เกิดขึ้นจากความริเริ่มของ TMA ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เกิดจากการที่ TMA มีส่วนร่วมในฐานะ Partner Institute กับ IMD World Competitiveness Center ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประกอบกับการติดตามและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อย รวมถึงโอกาสและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มาเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการโดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2552 และได้มีการจัดตั้ง TMA Center for Competitiveness ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการประสานและขับเคลื่อนโครงการ

Thailand Competitiveness Enhancement Program Framework

ยุทธศาสตร์และแผนงานของโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันต่างๆ กว่า 300 องค์กรในการแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ TMA จัดขึ้น ซึ่งได้มีการระบุถึงประเด็นยุทธศาสตร์ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ (Growth Drivers) และปัจจัยพื้นฐาน (Foundations for Growth) ได้แก่ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ และได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ

ผลจากการดำเนินโครงการได้ทำให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดให้การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นวาระแห่งชาติ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

EEC ต้อนรับสถานศึกษาระดับโลก มุ่งพัฒนาและเสริมทักษะบุคลากรมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา 'ทุนมนุษย์' จึงต้องการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง โดยอาศัยพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้กับเยาวชนไทย โดยอนุมัติให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศให้เข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทยได้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีทักษะความเชี่ยวชาญ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Presentation Download Executive Forum on Competitiveness 2019

Presentation Download   Executive Forum on Competitiveness 2019

276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ. รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310