ข่าว

อันดับคุ้มครองรายย่อยไทยดีขึ้น
22 มีนาคม 2561

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เผยแพร่ในโพสต์ทูเดย์ วันที่ 22 มีนาคม 2018

 

   ธนาคารโลกประเมินความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยในรอบปี 2561 อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากปี ที่ผ่านมาอย่างก้าวกระโดด นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยไว้อย่างเข้มแข็งแล้ว ยังมีการปรับปรุงกฎหมายในปี 2560 เพื่อเพิ่มความคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการลงทุน รวมทั้งผลักดันการปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและเพื่อรองรับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสารระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และกระทรวงพาณิชย์ และการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นผ่านระบบ e-voting และ e-proxy เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และสอดส่องดูแลและตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   การประเมินความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ด้าน โดยจะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาคของธนาคารโลก สำหรับรอบปี 2561 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับที่ 46 มาเป็นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ ทั่วโลก และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากบรูไน อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน รายย่อยด้วย ตัวชี้วัดด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย

   ตัวชี้วัดด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยจะประเมินการให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการที่กรรมการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการสอดส่องดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัด หากผลการประเมินในหัวข้อนี้ออกมาดี ก็จะทำให้นักลงทุนมั่นใจที่จะลงทุนมากขึ้นและส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและตลาดทุนในภาพรวม ความคุ้มครองตามกฎหมายไทยและพัฒนาการที่สำคัญ

   ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับสำหรับตัวชี้วัดด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยดีขึ้นจากปีที่แล้ว จากอันดับที่ 27 มาเป็นอันดับที่ 16 โดยได้รับคะแนน Distance to Frontier คิดเป็น 73.33% ดีขึ้น 8.33% จากปีก่อน และหากเทียบภูมิภาค East Asia & Pacific ไทยได้รับการจัดอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 6 เป็นอันดับที่ 4 เป็นรองเพียงสิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง แซงหน้ามองโกเลียและไต้หวันที่ได้อันดับ 4 และ 5 ในปีก่อน โดยมีพัฒนาการสำคัญดังนี้

     - ด้านความรับผิดของกรรมการ กฎหมายไทยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยในการฟ้องร้องกรรมการให้รับผิดจากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือเรียกคืนผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับแทนบริษัทได้ อีกทั้งยังมีมาตรการลงโทษ ทั้งทางอาญาและทางแพ่งที่ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้แก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อห้ามไม่ให้บริษัทยกเว้นความรับผิดให้แก่กรรมการที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

     - ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นในการฟ้องคดี ประเทศได้คะแนนดีขึ้นจากปี 2560 อันเป็นผลจากการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในปี 2560 เพื่อลดอุปสรรคในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบริษัท โดยลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่จะขอให้นายทะเบียนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อทำการตรวจสอบกิจการ ฐานะการเงิน และการดำเนินงานของคณะกรรมการ จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 20% เหลือเพียง 5% (ภายหลังกฎหมายมีผลใช้บังคับ  ก็มีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทใช้สิทธิตามมาตรานี้แล้ว)

   สำหรับการอ้างพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้น กฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าโจทก์สามารถอ้างพยานหลักฐานโดยระบุเพียงสภาพของเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดของเอกสารอย่างเฉพาะเจาะจงในบัญชีระบุพยาน และกฎหมายก็กำหนดเพียงขั้นตอนในการสืบพยานของโจทก์และจำเลย แต่ไม่ได้กำหนดว่าการซักถามพยานต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

     - ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น กฎหมายไทยได้รับรองสิทธิของผู้ถือหุ้น และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติเรื่องสำคัญของบริษัท  รวมทั้งกำหนดเวลาในการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   ในปี 2560 ประเทศไทยได้ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัดฯ เพื่อลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่จะร้องขอให้คณะกรรมการของบริษัท จดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ง่ายขึ้น จาก 20% เหลือเพียง 10% และอยู่ระหว่างผลักดันให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดที่จะร้องขอให้คณะกรรมการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นด้วย

     - ด้านความเป็นเจ้าของและอำนาจควบคุมกิจการ ประเทศไทยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ห้ามมิให้บริษัทลูกถือหุ้นไขว้ ในบริษัทแม่ที่ถือหุ้นในบริษัทลูกเกิน 50% เพื่อสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อกำหนดเวลาในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับแต่ วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการ ลงมติด้วย

     - ด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการบริษัท พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้รองรับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ให้สามารถเสนอเรื่องเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุมได้เฉพาะเมื่อเข้าเหตุที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

   นอกจากนี้ กฎหมายยังให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโดยบัญญัติว่า หากคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด คณะกรรมการต้องแจ้งกรณี ดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นโดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธไว้ด้วย และหาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้บรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งเป็นการให้อำนาจตัดสินใจใน ขั้นสุดท้ายแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั่นเอง

   ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดมีสิทธิในทำนองเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการผลักดันให้บัญญัติสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดในเรื่องเดียวกันในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย

 

ที่มาภาพ : https://www.saga.co.uk

ข่าวที่เกี่ยวข้อง