ข่าว

ศักยภาพการแข่งขันไทยร่วง IMDประกาศลดอันดับจาก27เป็น30

30 พฤษภาคม 2561

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศจาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2561 ซึ่งสำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเขตเศรษฐกิจที่มีอันดับ สูงสุด 5 อันดับแรกยังเป็นกลุ่มเดิมแต่มีการสลับตำแหน่ง โดยสหรัฐอเมริกา เลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับที่ 1 ตามมาด้วยฮ่องกง สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์


          สำหรับเขตเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับ การจัดอันดับ 5 เขตเศรษฐกิจ คือ สิงคโปร์มีอันดับคงที่ที่อันดับ 3 มาเลเซียอันดับขยับดีขึ้น จาก 24 เป็นอันดับที่ 22 และมีอันดับลดลง 3 ได้แก่ ไทย ที่มีอันดับลดลงจาก 27 เป็น 30 อินโดนีเซียจากอันดับที่ 42 เป็น 43 และฟิลิปปินส์จากอันดับที่ 41 เป็น 50


          เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับของไทย จากผลการจัดอันดับที่แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีผลการจัดอันดับดีขึ้น 1 ด้าน เท่าเดิม 2 ด้าน และลดลง 1 ด้าน โดยด้านที่ดีขึ้น ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่ด้านสภาวะเศรษฐกิจ (Economic Performance) และประสิทธิภาพของภาคธุรกิจคงเดิม ส่วนด้านประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับลดลง


          นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ในฐานะประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA กล่าวว่า จากผลการจัดอันดับในปีนี้ถึงแม้อันดับในภาพรวมจะลดลง แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รัฐบาลพยายามผลักดัน อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอันดับดีขึ้น ขณะที่การลงทุนโดยรัฐในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Projects) ส่งผลลบต่ออันดับบางด้านในระยะสั้น แต่เชื่อว่าจะมีผลบวกต่อเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ประเด็นที่รัฐบาลยังคงต้องให้ ความสำคัญ คือ การพัฒนาทางด้านสังคม การศึกษา และสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและความจำเป็น ในการพัฒนาประเทศ


          นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการ สศช. กล่าวว่าในปีนี้แม้ว่าผลการจัดอันดับในภาพรวมจะลดลง แต่ในองค์ประกอบนั้น มีดีขึ้น 1 ด้าน และสามารถรักษาอันดับไว้ได้ ใน 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชน สำหรับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ซึ่งมีอันดับลดลงจาก 22 ในปีที่แล้วเป็น 24 ในปีนี้นั้น เป็นผลมาจาก การใช้จ่ายขาดดุลเพื่อการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานที่มีความคืบหน้าชัดเจนขึ้นและจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว


          ส่วนการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจก็ส่งผลให้อันดับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (business legislation) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิภาพของภาครัฐดีขึ้นถึง 2 อันดับ และรัฐบาลก็มีแนวทางที่จะดำเนินการให้เกิดผลอย่าง กว้างขวางมากขึ้นต่อไป จากการปรับกฎระเบียบ ให้ทันสมัย คล่องตัว และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลในการให้บริการให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยที่เป็นพื้นฐานเชิงโครงสร้างในทุกด้าน

 

แนวหน้า | 25 พ.ค. 2561 | หน้า 7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง