ข่าว

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สภาพัฒน์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 'TPMAP'
24 ธันวาคม 2561

   19 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการนำระบบบริหารการจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP) ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ รวม 11 หน่วยงาน เพื่อยกระดับการให้บริการสวัสดิการภาครัฐให้เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงได้ถูกตัว

tpmap

 

tpmap

   ภายในงานได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการบูรณาการข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐให้เป็นฐานเดียว เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลสวัสดิการดังกล่าวบริหารจัดการและประเมินผลได้อย่างสะดวก สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ นอกจากนี้ยังจะทำให้ภาครัฐมีข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันได้มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถนำมาศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและการจัดสรรสวัสดิการที่รัฐให้แก่พี่น้องประชาชน นำไปสู่การดำเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และป้องกันการทุจริตได้มากขึ้น และการจัดสรรสวัสดิการที่เป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างตรงจุด

tpmap

tpmap

   นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ “สร้างสุขทุกช่วงวัย สวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐที่สำคัญ ๆ ของคนไทยในแต่ละช่วงวัย ได้แก่

  1. เด็กและครอบครัว
  2. วัยเรียน
  3. วัยแรงงาน
  4. ผู้พิการ
  5. ผู้สูงอายุ
  6. สุขภาพ
  7. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  8. ระบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ

tpmap

   ในโอกาสนี้ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค พร้อมทีมนักวิจัยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai People Map and Analytics Platform หรือ TPMAP ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการพร้อมสาธิตการใช้งานระบบฯ สู่การนำไปใช้งาน นำร่องทดสอบในพื้นที่จริง คาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้พร้อมพัฒนาเพิ่มเติม กระจายสู่ระดับจังหวัด ภูมิภาค มุ่งสู่การกำหนดเป็นนโยบายภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาอย่างแท้จริง โดยปัจจุบันได้มีการนำไปใช้แก้ไขปัญหาจริงในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม จ.ปทุมธานี จ.เชียงใหม่ อบรมรมการใช้งานระบบฯ ดังกล่าวแล้ว ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร โดยที่มาของ TPMAP คือ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2560 มีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data ของภาครัฐ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน และต่อมาคณะทำงานฯ ได้มีการมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาระบบ TPMAP (Thai Poverty Map and Analytics Platform) ซึ่งเป็นระบบ Big Data ของภาครัฐ ในประเด็นการแก้ปัญหาความยากจนที่สามารถระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาความยากจนตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาความยากจนให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ ต่อมาได้พัฒนาเป็น Thai People Map and Analytics Platform หรือ TPMAP คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น เช่น เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย

   ซึ่งในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำรายงานความก้าวหน้าการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินฯ และตัวอย่างระบบเบื้องต้น TPMAP ให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการแก้ปัญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

tpmap

   TPMAP เป็นการทำงานโดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ). จากกรมการพัฒาชุมชน และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลังมายืนยันซึ่งกันและกัน ใช้วิธีการ Multidimensional Poverty Index (MPI) คิดค้นโดย Oxford Poverty & Human Development Initiative และ United Nation Development Programme ซึ่ง สศช. ได้นำมาปรับใช้กับประเทศไทย โดย MPI คือ ดัชนีความยากจนหลากมิติ โดยอาศัยหลักการที่ว่าคนจนคือผู้ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง TPMAP พิจารณาจาก 5 มิติ ได้แก่ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการเงิน ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ

tpmap

   ปัจจุบัน TPMAP สามารถนำมาใช้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้โดยสามารถใช้ช่วยระบุปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจน โดยสามารถใช้ตอบคำถาม 3 ข้อได้แก่ คนจนอยู่ที่ไหน? คนจนมีปัญหาอะไร? จะพ้นความยากจนได้อย่างไร? *** สามารถใช้งานได้ที่ https://www.tpmap.in.th

tpmap

คนจนอยู่ที่ไหน?

สามารถระบุได้คนจนเป้าหมายคือ คนจนในข้อมูล จปฐ. ที่มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ง TPMAP สามารถแสดงผลผ่าน Dashboard www.tpmap.in.th แสดงข้อมูลเชิงจำนวนคนจนและสัดส่วนคนจนเชิงพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล ทราบว่าแต่ละพื้นที่มีคนจนกี่คน สามารถจัดลำดับพื้นที่ตามจำนวนและสัดส่วนคนจน เพื่อพิจารณาพื้นที่ๆต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

tpmap

คนจนมีปัญหาอะไร?

สามารถระบุได้ว่าคนเหล่านั้นมีปัญหาในมิติอะไรบ้าง ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการรัฐ โดยคำนวณจากจำนวนคนในครัวเรือนที่มีปัญหาในข้อมูล จปฐ. เป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น

tpmap

   นอกจากนั้น TPMAP สามารถเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 จนถึง 2561 ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เช่น พื้นที่ใดมีปัญหาข้อไหนซ้ำซ้อน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาแบบตรงเป้ามากขึ้นทั้งที่เกี่ยวกับการพัฒนาคน การช่วยเหลือผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย เป็นต้น

จะพ้นความยากจนได้อย่างไร?

ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบาย เและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายและปฎิบัติเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด ในอนาคตจะผนวกรวมข้อมูลจากมิติอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้การวิเคราะห์ครอบคลุมและแม่นยำขึ้น

TPMAP สู่การนำไปใช้จริง

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) สามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ TPMAP เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา​ : https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/TPMAP.html?fbclid=IwAR2VBIWSMns_xEImePPH6nokb7kPegoXZ3wnOtgh4xQFZnM-Jo5D39L4B0A

ข่าวที่เกี่ยวข้อง