ข่าว

ETDA ต่อยอดพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญอีคอมเมิร์ซ
8 กุมภาพันธ์ 2562

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า จากการเปิดตัว “Young Talent Platform” และ e-Commerce Park โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ETDA ยังมุ่งหวังขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร)  

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาดังกล่าว มีปรัชญาในการสร้างคนที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อป้อนเข้าสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการต่างต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย โดยการที่ มทร.พระนคร มีเครือข่ายและนักศึกษาอยู่ทั่วประเทศนั้น จะช่วยให้การพัฒนาและสร้างกำลังคน (Workforce) ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างครบวงจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจในการรวมตัวของผู้ประกอบการในการติดต่อค้าขายระหว่างกันด้วย

สำหรับกรอบความร่วมมือนั้นจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Enterprise โดยการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการทำ e-Commerce จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร อาทิ บุคลากร, งบประมาณ, วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ บุคลากร คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม  

รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ การอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้าน e-Commerce แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างครบวงจร ในความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาบัณฑิต และบุคลากร ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหรือบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยด้วย

ด้านนางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้, บุคลากร, คณาจารย์ และทีมนักศึกษาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้, การอบรม, ให้คำปรึกษา และะแนะนำทางด้าน e-Commerce แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ธุรกิจให้สามารถใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างครบวงจร ในความร่วมมือครั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาบัณฑิต และบุคลากร ให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหรือบทบาทหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสุรางคณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาคของความร่วมมือ ETDA ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และการรับมือกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ ยังส่งเสริมยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกลไกทางดิจิทัลร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเดียวกันที่จะพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ (Online Consumer Protection) อย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสองหน่วยงานก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานเชิงรุกหลายมิติ โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้ความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือนั้นเน้นใน 4 เรื่อง ได้แก่

1.พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection) ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ต่างฝ่ายต่างใช้ข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค

2.พัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือกลไกทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Big Data เพื่อยกระดับกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)

3.แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Consumer Protection)

และ 4.จัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

ที่มา: https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9620000011679

ข่าวที่เกี่ยวข้อง