ข่าว

“EEC” สร้างงานใหม่กว่าล้านตำแหน่ง
22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ “EEC” ในพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เป็นโครงการสำคัญที่ก่อให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-cruve) โดยคาดว่าภายใน 5 ปีจะมีการลงทุนปีละ 3 แสนล้านบาท หรือรวมกว่า 1.5 ล้านล้านบาท

แน่นอนว่าเมื่อมีการลงทุนมากขึ้นย่อมหมายถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าภายในปี 2573 จะมีตำแหน่งงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นใน EEC กว่า 1 ล้านตำแหน่ง

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เปิดเผยว่า ตำแหน่งงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC จนถึงปี 2573 ในสาขาอาชีพต่างๆมีดังนี้

1.กลุ่มยานยนต์สมัยใหม่ 55,000 คน 
2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 56,000 คน 
3.เกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพ 15,000 คน 
4.สาขาท่องเที่ยว 300,000 คน
5.การแปรรูปอาหาร 45,000 คน 
6.อุตสาหกรรมดิจิทัล 280,000 คน 
7.หุ่นยนต์ 96,000 คน 
8.การแพทย์/บริการสุขภาพ 95,000 คน 
9.การบินและชิ้นส่วน 58,000 คน 
10.โลจิสติกส์ 90,500 คน

ความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นวนพื้นที่จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม รัฐบาลจึงมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ตั้งคณะทำงานติดตามเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะตรงกับความต้องการของเอกชนโดยมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติโดยเร็วที่สุด

ที่มา: https://goo.gl/WTLz1t

ข่าวที่เกี่ยวข้อง