ข่าว

แนะแรงงานตื่นตัว เร่งพัฒนาทักษะ ก่อนจะตกงาน
27 มิถุนายน 2562

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” ทำการวิจัยและเผยถึงแนวโน้มของทักษะมนุษย์ รวมถึงตำแหน่งงานที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนพนักงานในอีก 2 ปีข้างหน้า แนะแรงงานปรับตัวเพิ่มทักษะความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น  ชี้การพัฒนาทักษะมนุษย์ คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ

หากพูดถึงการปฏิวัติทักษะ แรงงานในกลุ่มที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลจัดอยู่ในอันดับต้นๆที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยระบบอัตโนมัติกำลังทำให้ทักษะที่บริษัทต่างๆ ต้องการจากพนักงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร

ถ้าหากเจาะสำรวจลงไปในสายงานจะเห็นว่ามีความต้องแรงงานที่มีทักษะด้านไอทีเพิ่มสูงขึ้นและรวดเร็วมาก  โดยผลวิจัยระบุว่า 16% ของบริษัท คาดว่าจะเพิ่มจำนวนพนักงานในสายงานไอทีมากถึง 5 เท่า แทนที่จะลดจำนวนลง ในขณะเดียวกันความพร้อมของผู้มีทักษะความสามารถด้านไอที กลับหาได้ยากขึ้น การศึกษาและประสบการณ์ที่นายจ้างต้องการ ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง

ในสหรัฐอเมริการาว 86% ของตำแหน่งงานว่างในสายงานไอที กำหนดว่าผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่มีพนักงานด้านไอทีเพียง 43% เท่านั้นที่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว และ 92% ของโฆษณารับสมัครงาน ระบุว่านักพัฒนาจาวาจะต้องมีใบปริญญาในสาขาดังกล่าว 

ในขณะที่นักพัฒนา 48% เท่านั้นที่มีปริญญาดังกล่าว นอกจากนี้ ในสหราชอาณาจักร 25% ของพนักงานไอทีที่มีปริญญา แต่อีก 46% ของตำแหน่งงานที่เปิดรับ กำหนดว่าวุฒิปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติบังคับที่ผู้สมัครต้องมี

ทางด้านสายงานภาคการผลิต มีการคาดการณ์ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้มากที่สุด 25% ของนายจ้างระบุว่าจะว่าจ้างพนักงานมากขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ในขณะที่ 20% ระบุว่าจะจ้างพนักงานน้อยลง ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อการเติบโตของงานและทักษะที่สำคัญในอุตสาหกรรม การเติบโตดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ต้องพบปะและดูแลลูกค้า งานวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารที่ต้องใช่ทักษะมนุษย์ เช่น การสื่อสารขั้นสูง การเจรจา การเป็นผู้นำ การจัดการและความสามารถในการปรับเปลี่ยน ส่วนในสายงานอื่นๆ เช่น งานธุรการและสำนักงาน จำนวนตำแหน่งงานจะน้อยลง และคาดว่าจำนวนพนักงานในสายงานบุคคลจะยังคงที่ 

จากผลวิจัยราว 65% ของบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มจำนวพนักงานในสายงานไอที โดยระบุว่า “ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะด้านอารมณ์ที่สำคัญที่สุด”  อย่างไรก็ตาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กำลังปิดช่องโหว่นี้ จากการทำงานกับลูกค้าอย่างไมโครซอฟท์ ทำให้เราต้องประเมินข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง และเพิ่มทักษะให้แก่บุคคลให้สามารถเป็นผู้ทดสอบเกมที่ได้รับการรับรองได้ภายใน 3 เดือน ซึ่งความหลงใหลในการเล่นเกม ทักษะการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม และความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ  ซึ่งจนถึงปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้เพิ่มทักษะ ที่เป็นที่ต้องการและตอบโจทย์ลูกค้าให้แก่บุคลากรแล้วกว่า 500 คน

ทั้งนี้ เมื่อความต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกำลังเติบโตขึ้นในทุกตำแหน่งหน้าที่ แต่นายจ้างให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของทักษะมนุษย์มากกว่า เนื่องจากระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรทำงานประจำวันได้ดีกว่ามนุษย์ แต่ 38% ขององค์กรระบุว่า การฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคที่เป็นที่ต้องการมีความยากลำบาก และอีก 43% ระบุว่าการสอนให้บุคลากรมีทักษะด้านอารมณ์ที่องค์กรต้องการ เช่น การคิดในเชิงวิเคราะห์และการสื่อสาร กลับเป็นงานที่ยากกว่า ผู้สมัครที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีทักษะด้านกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการประมวลข้อมูลเชิงซ้อน  รวมถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนและการเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงานมากขึ้น  

ภายในปี 2573 ความต้องการทักษะของมนุษย์  ซึ่งก็คือทักษะทางสังคมและอารมณ์จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรมถึง 26% ในสหรัฐอเมริกาและ 22% ในยุโรป

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่าตำแหน่งงานที่คาดว่าจะการเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนพนักงานอย่างมากในอีกสองปีข้างหน้า โดยจำแนกเป็นกลุ่มแรงงาน 6 สายงาน ได้แก่ สายงานการเงินและการบัญชี จะมีการเพิ่มจำนวนพนักงาน 4 % และลดจำนวนพนักงานถึง 6%  โดยทักษะการทำงานเดิม จะยืดติดตามกระบวนการและรายละเอียด การปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งทักษะในอนาคตการตีความธุรกิจ การนำเสนอและบริการลูกค้า  

ส่วนสายงานทางด้านไอทีมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนพนักงานอยู่ที่ 11% และจะลดจำนวนพนักงานอยู่ 7% โดยทักษะปัจจุบันจะเป็นด้านการติดตั้งและบำรุงรักษาเทคโนโลยี การใช้การสังเกตและควบคุมเทคโนโลยีทักษะไอทีที่เข้มแข็ง ซึ่งทักษะที่ต้องเพิ่มขึ้นในอนาคต คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้สูง การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี

สายงานการผลิตเป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าจับตาเนื่องจากผลวิจัยระบุจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และลดจำนวนพนักงานถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยทักษะการทำงานปัจจุบันเป็นการใช่เครื่องจักร ทักษะด้านการกายภาพ ยืดติดกับกระบวนการและรายละเอียด ส่วนทักษะในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นในสายอาชีพนี้ การจัดการควบคุมเครื่องจักร และมีความสามารถในการเรียนรู้สูง 

สายงานด้านการให้บริการข้อมูลและดูแลลูกค้า ฝ่ายต้อนรับ (Frontline &Customer-Facing) เป็นหนึ่งสายงานที่ใช้ทักษะด้านการป้อนข้อมูล  ความสามารถในการรู้ภาษา ตัวเลข และการสื่อสารขึ้นพื้นฐาน ซึ่งทักษะที่จะต้องมาเติมในอนาคต การแก้ไขปัญหา การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการจัดการเครื่องจักร ซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนพนักงานราว 16% แต่จะมีการลดจำนวนพนักงานอยู่ที่ 3% 

ในสายงานธุรการและสำนักงาน 9% จะมีการเพิ่มจำนวนพนักงาน และจะลดจำนวนพนักงานลง 18% ซึ่งทักษะงานในปัจจุบันจะเป็นการเก็บบันทึก การประสานงานและจัดการเวลา รวมถึงตรวจสอบราคาสินค้า แต่ทักษะในอนาคตที่จะต้องเพิ่มขึ้น ด้านการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ และยังจะต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์พร้อมทำการวิเคราะห์ด้วย รวมถึงการสร้างเครือข่ายและสร้างแรงจูงใจ

ส่วนสายงานทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือ HR ทักษะการทำงานปัจจุบันด้านการสรรหาบุคลากร กฎหมายการจ้างงาน ซึ่งทักษะในอนาคตที่จะต้องเพิ่ม การทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมิน รวมทั้งกลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงและการวางแผนงาน แนวโน้มการเพิ่มจำนวนพนักงานในส่วนนี้อยู่ที่ 3% และลดจำนวนพนักงานในสัดส่วนเท่ากัน

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาและเพิ่มทักษะความสามารถแต่ละสายเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งแรงงานยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นนี้ ต้องเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาทักษะหรือ Skill ให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการในแต่ละสายอาชีพและสายงาน เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคตอันใกล้นี้ มิฉะนั้นแล้ว คุณอาจจะเป็นแรงงานในเปอร์เซ็นต์ที่บริษัทเลือกลดก็เป็นได้  

ทั้งนี้ จากข้อมูลวิจัยสายงานที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มจำนวนพนักงานมากที่สุด จะเป็นสายงานการผลิต รองลงมาสายงานธุรการ สายงานดูแลและให้ข้อมูลลูกค้า สายงานด้านไอที สายงานด้านการเงินบัญชีและสายงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้เห็นว่าแรงงานจะต้องมีการตื่นตัวและพัฒนาทักษะ ศักยภาพความสามารถรองรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพ

 

 

ที่มา : https://www.msn.com/th-th/news/other/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/ar-AAD7L2A

ข่าวที่เกี่ยวข้อง