ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลักดันทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ ผ่านสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2017
20 กรกฎาคม 2560

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ จัดงานใหญ่ Thailand Competitiveness Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ Reinforcing the Foundation for Competitiveness เชิญผู้นำทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ ในการขับเคลื่อนขีดความสามารถการแข่งขันให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคง เน้นประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน 3 เรื่อง 1.นวัตกรรม  2.ดิจิทัล 3.การลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน

 

นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า งานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference เป็นเสมือนเวทีผู้บริหารที่เป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อนจากภาคส่วนต่างๆ ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติ ที่เคยได้รับการ ประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จแล้ว นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทย เพราะเมื่อสภาพ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สถานภาพในการแข่งขันต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย การระดมความคิด เห็นจากผู้นำในแต่ละภาคส่วน จะมีส่วนช่วยทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หลักของประเทศ อันจะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างแท้จริง

 

สืบเนื่องจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยถูกจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยในปีนี้มีอันดับที่ดีขึ้น 1 อันดับ เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 28 ในปี 2559 เป็นอันดับที่ 27 ในปี 2560  หากพิจารณาคะแนนตั้งแต่ปี 2556 - 2560 จะเห็นได้ว่ามีคะแนนสูงขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา และเริ่มมีแนวโน้มสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศที่ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งในปี 2560 ประเทศไทยมีคะแนน 80.095 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ 63 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเท่ากับ 77.033 อันแสดงให้เห็นว่าความพยายามของรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เริ่มส่งผล ซึ่งหากมีการเร่งดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะทำให้ประเทศไทยมีอันดับความสามารถที่สูงขึ้นจนเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำได้อย่างแน่นอน

 

“ในงานสัมมนา  Thailand Competitiveness Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ Reinforcing the Foundation for Competitiveness   ทาง TMA เน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน อาทิ ด้านนวัตกรรม ดิจิทัล และการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ เพื่อรองรับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  ความเชื่อมโยงในการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้น  รวมทั้งความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หลักของประเทศ จึงมุ่งนำเสนอและหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยมีผู้มีบริหารเข้าร่วมนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาของประเทศไทยต่อไป” วรรณวีรา กล่าว

 

 

สำหรับงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ Reinforcing the Foundation for Competitiveness กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 โดยมีหัวข้ออภิปรายที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ การดำเนินงานและความสอดคล้องของภาครัฐ และภาคเอกชน ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เรื่องของ EEC ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างไร Innovation Driven ในยุค Digital Economy ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างไร เป็นต้น ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจมีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า 300 ท่าน

…………………………………….

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :   สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โทร. 02 319 7677 แฟกซ์ 02 319 5666

วิทยา วงศ์หล่อ (ปิ๊ก) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 080 022 9999, E-mail: wittaya@tma.or.th 

ภัณฑิรา สร้อยมงคลศรี (ตา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  โทร. 096 191 5166, E-mail: phantira@tma.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง