ประเด็นหลัก

อันดับความสามารถในการแข่งขัน

เศรษฐกิจ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงสร้างพื้นฐาน

กฎระเบียบ

อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย