ประเด็นหลัก

การขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิทัศน์โลกใหม่ (Lead your Businesses through the New World Landscape)
21 กรกฎาคม 3106

 

การขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิทัศน์โลกใหม่

(Lead your Businesses through the New World Landscape)

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ที่ในระยะแรกเป็นเพียงประเด็นด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ขณะนี้ได้ขยายวงกว้างและลุกลาม จนส่งผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทุกประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือวิกฤตครั้งนี้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก (Global Perspective) ระดับองค์กร (Business Perspective) และการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม (Individual Perspective) ตามวิถีใหม่ (New Normal)

เมื่อไม่นานมานี้ Boston Consulting Group (BCG) ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้สมมติฐานที่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะสำหรับผู้นำของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปรับตัวเพื่อรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยเนื้อความได้กล่าวถึง ความพยายามของหลายประเทศทั่วโลกที่จะลดจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และเพิ่มจำนวนการตรวจยืนยันผู้ติดเชื้อ จากสถิติทั่วโลก พบว่า ผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ประมาณร้อยละ 33 หายป่วย และแนวโน้มระยะเวลาที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่านั้น ยาวนานขึ้นเป็น 28 วัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี ทำให้หลายประเทศ เริ่มวางแผนผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น จะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ประมาณการว่า เศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ.2563 จะถดถอยลง และในปี พ.ศ.2564 จะยังคงทรงตัว เป็นผลให้เศรษฐกิจโลกจะยังไม่สามารถกลับไปสู่ภาวะเดิมก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ก่อนสิ้นสุดปี พ.ศ.2564

ความต่อเนื่องและยาวนานจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 นับจากนี้ ทำให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมและวิถีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ นอกจากนี้ จากแนวโน้มผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ที่จัดอันดับโดย IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จาก 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2559 – 2563) อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยในภาพรวมมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยอยู่ในอันดับที่ 28 ในปี 2559 และมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยในปี 2562 มีอันดับที่ดีขึ้นถึง 5 อันดับเป็นอันดับที่ 25 ก่อนที่จะลดลงเป็นอันดับที่ 29 ในปีนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีความท้าทายในด้านการเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่นับวันจะรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

TMA จึงได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลบทความที่น่าสนใจของบริษัทที่ปรึกษาและสถาบันระดับโลกที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง รวมทั้งข้อมูลสถานการณ์ในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจไทยใน  แต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยคัดสรรมานำเสนอในซีรีส์ชุด “การขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิทัศน์โลกใหม่” (Lead your Businesses through the New World Landscape) นี้ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับ “8 อนาคตธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19” (8 Post COVID-19 Outlook for Businesses) ดังนี้

 

 1. โลกใบใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 (The World Remade by COVID-19)
 2. พรุ่งนี้ที่ไม่มีวันเหมือนเดิม: แนวคิดวิถีใหม่สำหรับธุรกิจ (The Future is Not What it Used to Be: thoughts on the shape of the next normal)
 3. แนวทางเพื่อพลิกฟื้นอนาคตตลาดแรงงานหลังวิกฤตโควิด-19 (The Future of Work is Here: 5 ways to reset labour markets after coronavirus recovery)
 4. อนาคต Supply Chain...เมื่อโควิด-19 ผ่านพ้น (A Post COVID-19 Outlook: the future of the supply chain)
 5. พฤติกรรมผู้ซื้อในทศวรรษหน้ากับคำถามที่องค์กรต้องทบทวน (The Consumer Sector in 2030: trends and questions to consider)
 6. สงครามโรคระบาดที่ไม่มีวันจบเพราะน้ำมือเรา (Scientists Warn Worse Pandemics Are on the Way if We Don’t Protect Nature)
 7. อนาคตของพลวัตวิถีเศรษฐกิจด้านสุขภาพ (Centering Health: pathways in the global health economy 2026)
 8. การใช้ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์การให้ที่ดีสำหรับนักธุรกิจผู้ใจบุญ (How Philanthropists can Harness Data to Make the World A Better Place)


อนาคตธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ทั้ง 8 เรื่องข้างต้น จะช่วยให้ภาคธุรกิจไทยในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับประกอบการวางแผนหรือตัดสินใจต่าง ๆ รวมถึงสามารถเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และปรับธุรกิจได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งน่าสนใจว่า ภาคธุรกิจไทยควรจะปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขัน ในภูมิทัศน์โลกใหม่นี้?”

ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง

 • การขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิทัศน์โลกใหม่ (Lead your Businesses through the New World Landscape)

  21 กรกฎาคม 3106

  จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ที่ในระยะแรกเป็นเพียงประเด็นด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ขณะนี้ได้ขยายวงกว้างและลุกลาม จนส่งผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทุกประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ยังส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือวิกฤตครั้งนี้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับโลก (Global Perspective) ระดับองค์กร (Business Perspective) และการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม (Individual Perspective) ตามวิถีใหม่ (New Normal)

 • โลกใบใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 (The World Remade by COVID-19)

  4 สิงหาคม 2563

  จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความตื่นตัวอย่างมากจากวิกฤตนี้ Deloitte และ Salesforce ได้ร่วมกันระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญเพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งต่อสังคมและภาคธุรกิจ ว่าหลังวิกฤตผ่านไปจะเป็นอย่างไร และควรเตรียมพร้อมอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ในโลกใบใหม่นี้ ในรูปแบบความเป็นไปได้ (Scenario) ต่าง ๆ

 • ภาพรวมผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 2020

  5 กรกฎาคม 2563

  ในปี 2563 IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทำการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจความเห็นของผู้บริหาร   ณ ไตรมาสแรก ปี 2563 และข้อมูลเชิงประจักษ์ (Hard data) ปี 2562 ซึ่งมีการจัดอันดับโดยการประเมินในเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

 • ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2563

  17 มิถุนายน 2563

  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2563 โดยประเทศไทย มีผลคะแนนสุทธิลดลงจาก 77.233 มาอยู่ที่ 75.387 ส่งผลให้ผลการจัดอันดับของประเทศไทยลดลง 4 อันดับ จากอันดับที่ 25 ลงมาอยู่ที่อันดับที่ 29 ใกล้เคียงกับอันดับในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 30